Zahter Plastik Ambalaj Sanayi

atlet poşet

çöp poşetleri

giyim poşetleri

POF Shrink Grubu

baskılı poşet

poşet baskı

plastik ambalaj

ucuz poşet

organik poşet

sağlıklı poşet

sağlıklı plastik ambalaj
ucuz çöp poşeti

plastik

Aydınlatma Metni


AYDINLATMA METNİ

   İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

     ZAHTER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

     Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla  ZAHTER GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

    Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

E-posta : casımcasuk@hotmail.com

Adres:Köçören OSB Mah.218. Cadde No:26/3 İç Kapı No:3 Eyyübiye/ŞANLIURFA

Telefon: 0 414 290 14 46

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

   Tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

1-Kimlik-İletişim-Özlük / Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

2-Mesleki Deneyim / Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3-Müşteri İşlem / Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

4-Fiziksel Mekan Güvenliği/ Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

5-Hukuki İşlem/ Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

6-Risk Yönetimi/ Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

7-Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri/ Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

        Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:

Kimlik-Özlük- İletişim- Müşteri İşlem- Hukuki İşlem- Risk Yönetimi / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları,

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

     Çalışan,çalışan adayı,stajyer,ziyaretçi,müşteri,potansiyel müşterilere ait kimlik iletişim,Özlük,mesleki deneyim kategorilerindeki kişisel  veriler Açık rızanın alınması ve Sözleşme İmzalanması sebebine dayanmaktadır.

   Çalışan,çalışan adayı,stajyer,ziyaretçi,müşteri,potansiyel müşterilere ait müşteri işlem,fiziksel mekan güvenliği,risk yönetimi,hukuki işlem  kategorilerindeki kişisel  veriler Hukuki Yükümlülüğün Yerine  Getirilmesi ve Veri sorumlusunun Meşru Menfaatleri sebebine dayanmaktadır.

MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.

1-Kimlik / Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca

2-İletişim / Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca

3-İşlem güvenliği / Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca

4-Özlük/ Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca

5-Hukuki İşlem/ Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca 6-Müşteri İşlem/ Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca

7-Fiziksel Mekan Güvenliği/ 1 Ay

8-Risk Yönetimi / Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca

9-Mesleki Deneyim-/ Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca 10-Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri/ Veri Saklama amacı sona erene kadar ve mevzuatın gerektirdiği süre boyunca

MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

1-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

2-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

3-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

6-Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

7-(5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

9-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme